Medling

När rättegången rycker allt närmare är medlingen ett bättre alternativ.

Att det uppstår konflikter i samband med affärer och genomförande av projekt är inget ovanligt. Inblandade förhandlare kan hamna i ett skyttegravskrig där de fokuserar på frågorna om rätt, fel och ansvar. De slåss ofta i onödan om lösningen. Vår uppgift som medlare är att få grepp om parternas bakomliggande behov. När så sker så visar det sig ofta att behoven inte konkurrerar utan att det går att hitta lösningar som ger alla inblandade parter vad de är ute efter.

Har vi själva deltagit i ett projekt så är det mänskligt att vi vill "rentvå" oss och se till att skulden hamnar hos någon annan. Detta leder i värsta fall till låsningar och att många dumma ord fälls i stridens hetta. Alla kommer vi ihåg hur Björn Rosengren kränkte det norska folket på bästa sändningstid i TV genom att utnämna dem till den sista sovjetstaten.

Tänk på att en formell rättslig prövning både är dyrbar och tidskrävande. Relationerna förstörs i onödan. Rättsprocesser är känslomässigt påfrestande och utgången är aldrig given. Medling är oftast ett bättre alternativ. Under medlingen går det att fortsätta förhandla, dels för att finna en lösning och dels för att undvika det negativa en rättslig prövning för med sig. Medlingen gör det möjligt att rädda både relationen och pengarna.

Förutsättningen för en medling är att alla inblandade parter är villiga att göra ett försök och att de kan enas om en medlare. Medlaren kan ha den ena eller båda parter som sin uppdragsgivare. Som medlare arbetar vi inte med frågorna rätt, fel, vad hände och vem är skyldig. Vi arbetar med att titta framåt för att se hur problemen kan lösas. Finns det utrymme och intresse för en fortsatt relation så brukar det gå bra, men det kan ofta krävas en extern part som håller reda på sakfrågorna.

Vår mångåriga erfarenhet av förhandlingar och affärer bidrar till att även motparten brukar lyssna och öppna sig. Det händer till och med att de blir för öppna och sänker garden för mycket. Detta är en reaktion på deras lättnad, äntligen är det någon som lyssnar på dem.

Gången i ett medlingsuppdrag kan beskrivas som en förhandling åt två håll. Vår uppgift som medlare och förhandlare är att lyssna, bygga upp förtroende och att hitta lösningar på problemet som båda parter kan leva med. Parterna har till en början ingen direktkontakt med varandra. Vi diskuterar enskilt med respektive part. Vad som sägs mellan oss och respektive part stannar hos oss två. Om vi hittar en väg som kan vara framkomlig förhandlar vi med respektive part tills de står så pass nära varandra i sin uppfattning att en direktkontakt mellan dem har förutsättningar att utmynna i en konstruktiv förhandling.

Det behövs ofta en medlare för att komma vidare. När parterna har försökt men misslyckats med att lösa tvisten är förtroendet mellan dem kört i botten. De har inte lyssnat på varandra. För mycket energi har lagts på att argumentera och slåss för den egna tolkningen av verkligheten. Fokus har hamnat på kontraktstolkningen; vem är skyldig och oskyldig och vem har rätt och fel. Polariseringen gör att parterna hamnar allt längre från varandra. Man känner sig kränkt och illa behandlad. Man funderar på hämnd. Man kan tänka sig en rättegång, bara motparten förlorar mer än vad man själv gör.

När medlaren kommer in i bilden finns det ofta ett behov av att få tala ut. Nu kommer de pusselbitar parterna missat upp på bordet. När medlaren talar klarspråk lyssnar man. När motparten försökte tala klarspråk upplevde man det som ett hot. Inför medlaren öppnar man sig. Idéer som diskuteras stannar mellan medlaren och oss.

Man lyssnar på förslag som kommer från medlaren. Man gör eftergifter inför medlaren och parterna närmar sig varandra. En eftergift inför medlaren behöver bara infrias om den leder till en lösning. Man förstår att man kan förhandla med medlaren. Man har kontroll över processen och man behöver inte acceptera någon annan lösning än den man själv förhandlat fram. Det som sagts i förhandlingen mellan medlaren och oss och de eftergifter man gjort kommer aldrig att kunna användas mot oss.

Som medlare försöker vi i första hand hitta mervärdesskapande lösningar och lösningar där parterna vill fortsätta att ha med varandra att göra. Den traditionella kompromissen som oftast kännetecknas av att båda parter förlorar lika mycket tas till i sista hand.

Går det till rättegång tappar man kontrollen över den fortsatta händelseutvecklingen. Hur rätten kommer att döma kan ingen veta på förhand. Inför risken att förlora mer än man vinner slänger många in handduken inför huvudförhandlingen och förlikas. Förlikningen är oftast en kompromiss som kännetecknas av att båda parter tagit lika mycket stryk. Förlikningen sker utifrån de ”extrema” positioner parterna intagit inför rättegången. En kompromiss utifrån en medling sker däremot efter de positioner parterna befinner sig i efter en förhandling. En förhandling där parterna försökt hitta en konstruktiv lösning men inte nått hela vägen fram.

 

matrix